Nyt fra

Allan Feldskou

 

 

December 2018

 

Kære forældre

 

Der er mange ting der har betydning, når vi arbejder på at skabe en god skole. På Abildgårdskolen har vi valgt 3 temaer, som der især lægges vægt på:

 

  1. Høje faglige forventninger til alle elever:

 

Det betyder, at lærere og pædagoger har tydelige og høje faglige forventninger til eleverne. Alle elever bliver set og de skal opleve at det er vigtigt at de møder i skole hver dag. Vi stiller krav til eleverne, opmuntre og motivere til læring. Det skal være velset at dygtiggøre sig og have ambitioner.

Vi planlægger forløb, der altid indeholder både læsning og skrivning. Vi sætter eleverne i situationer, hvor de bruger sproget aktivt. Ved at bruge sproget lære man at formulere sig, argumentere og begrunde ens synspunkter. Og det er vigtige kompetencer der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.

 

  1. Trivsel for elever og medarbejdere:

 

Forudsætningen for at opnå gode faglige resultater er at børn og voksne har det godt sammen - at de trives. Vi gør derfor meget ud af at arbejde med relationer og kammeratskab både i klassen og på skolen som helhed. Vi har fokus på at lære eleverne gode sociale kompetencer. Vold og grimt sprog tolereres ikke og ved voldshandlinger sendes elever hjem. For at eleverne forstår egne handlinger og andres reaktion, viser lærere og pædagoger dem, hvornår de er på rette vej.

Vi vægter elevernes trivsel højt og tager affære, hvis vi oplever at elever mistrives og/eller mobbes jf. skolens trivsels– og mobbepolitik.

 

  1. Forældreinddragelse:

 

I er som forældre de vigtigste voksenpersoner i barnets og den unges liv. Vi ønsker et tæt samarbejde med jer om jeres barn/børns skolegang. Kun via et tæt og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem kan vi løfte eleverne fagligt og sikre et godt socialt fællesskab mellem børnene på skolen.

Vi arbejder for et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med jer forældrene om det fælles ansvar for den enkelte elevs udvikling, undervisning og dannelse. Vi giver forventninger tilkende – og inviterer til samarbejde, vi taler med jer (ikke til), og trækker det positive og anerkendende frem.

 

Tak for samarbejdet i 2018. Rigtig god juleferie og godt nytår. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med jer i 2019

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan E. Feldskou

Skoleleder